Duryudana

06 Oktober 2009

Duryodana gaya Bali:
Duryodana raja:
----------ooo----------

Duryudana gaya Surakarta:
Duryudana muda:
Duryudana raja:
Duryudana mahkota:
Duryudana perang:
----------ooo----------

Duryudana gaya Raiwong:
Duryudana raja:
----------ooo----------

Duryudana gaya Yogyakarta:
Duryudana muda atau Kurupati:

Duryudana raja:
----------ooo----------

Duryudana gaya Pakualam:
Duryudana raja:
----------ooo----------

Duryudana gaya Kedu:
Duryudana raja:
----------ooo----------

Duryudana gaya Ukur:
Duryudana raja:
----------ooo----------

Duryudana gaya Cirebon:
Duryudana raja:
----------ooo----------

Kembali ke:

Cari di sini:

Wayang Purwa

Wayang Purwa

Wayang madya:

Wayang madya:

Wayang gedog:

Wayang gedog:

Wayang dupara:

Wayang dupara:

Wayang menak:

Wayang menak:

Wayang wahyu:

Wayang wahyu:

Wayang hewan:

Wayang hewan:

Wayang peranti:

Wayang peranti: